REGULAMIN Konkursu fotograficznego „Podróżujesz – kibicujesz”

0
135

Konkurs fotograficzny „Podróżujesz – kibicujesz”

MB Zagłębie Sosnowiec ogłasza konkurs fotograficzny „Podróżujesz – kibicujesz”.
Wystarczą 2 kroki aby zdobyć cenne nagrody:

– zabierzesz atrybut kibica, szalik, koszulkę  Zagłębia Sosnowiec  na swoją wyprawę, spacer i zrób sobie z nim zdjęcie w ciekawym miejscu i …

– dodaj zdjęcie w serwisie instagram z hasztagiem #ZagłębieTravel

Do wygrania cenne nagrody m.in. 2 vouchery na weekendowy pobyt Wiśle oraz w Zakopanem, bilety do wybranych atrakcji turystycznych oraz gadżety klubowe. Konkurs trwa do 15 listopada 2023. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie https://www.sosnowieckie-koszykarki.pl/

—————————————————————————————————————————

NAGRODY

– Weekend dla 2 osób w Wiśle

– Weekend w dla dwóch osób w Zakopanym

– 4 bilety rodzinne na zwiedzanie kopalni soli w Wieliczce
*Dot. biletu dla rodziny złożonej z 2 osób dorosłych i 2 dzieci w wieku od 4 do 16 lat). 

 – „Męski wypad do Pabu poziom 320″- 4 podwójne bilety Kopalnia Guido

 – 5 poczwórnych biletów – Zamek Ogrodzieniec

—————————————————————————————————————————

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Podróżujesz – Kibicujesz”

1. Warunki ogólne

1.1. Regulamin konkursu fotograficznego „Podróżujesz – Kibicujesz ” (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady uczestniczenia w Konkursie na prace fotograficzne.

1.2. Organizatorem Konkursu jest KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec z siedzibą ul. Będzińska 14/7, 41-200 Sosnowiec
(dalej: „Organizator”).

1.3. W czasie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu na stronie internetowej https://www.sosnowieckie-koszykarki.pl/

2. Czas trwania konkursu

2.1. Konkurs trwa od 3 listopada 2023 r. od godz. 8.00 do 15 listopada 2023 r. do godz. 18.00 – termin nadsyłania prac.

2.2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 21 listopada r. do godz. 15:00.

3. Uczestnicy konkursu

3.1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda osoba bez ograniczenia wiekowego po przesłaniu zdjęcia konkursowego w serwisie Instagram opatrzonego hasztagiem #ZagłębieTravel.

3.2. Osoby niepełnoletnie do pracy muszą dołączyć zgodę opiekuna prawnego
(Załącznik nr 1).

3.3. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora, dzieci organizatora, dzieci osób odbywających praktyki bądź staż u Organizatora, dzieci osób wyznaczonych przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, dzieci pracowników podmiotów współpracujących z Organizatorem przy przygotowaniu i przebiegu Konkursu, dzieci osób bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie i przebieg konkursu, a także dzieci członków najbliższej rodziny osób wymienionych w tym punkcie.

4. Zasady konkursu

4.1. Zadanie konkursowe polega na:

4.1.1. Wysłaniu Pracy Konkursowej, tj. zdjęcia na temat „Podróżujesz – Kibicujesz” w serwisie Instagram opatrzonego hasztagiem #ZagłębieTravel. Post musi również zawierać hasło konkursu tj. „Podróżujesz – Kibicujesz”.

4.1.2. W przypadku Uczestnika niepełnoletniego wysłaniu przez opiekuna prawnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w konkursie określonej w załączniku nr 1 na adres e-mail sosnowiecka.koszykowka@gmail.com.

4.2. Praca Konkursowa musi spełniać następujące warunki:

4.2.1. technika wykonania pracy jest dowolna,

4.2.2. Praca Konkursowa powinna przedstawiać zdjęcie z atrybutem kibica Zagłębie Sosnowiec,

4.3. Ocenie będzie podlegać fotografia wykonana podczas podróży, wycieczki, spaceru.

4.4. Prace Konkursowe zawierające treści sprzeczne z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające prawa autorskie osób trzecich, a także zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, godność osobistą, w tym na tle religijnym, etnicznym i rasowym, a także takie, które nie spełniają wymagań określonych niniejszym Regulaminem nie biorą udziału w Konkursie i podlegają odrzuceniu przez Organizatora.

4.6. Praca Konkursowa sprzeczna z Regulaminem lub taka, co do której Organizator poweźmie wątpliwość, że może ona w inny sposób naruszać prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub prawa do wizerunku, podlega odrzuceniu przez Organizatora.

4.7 Na decyzje Organizatora o odrzuceniu Pracy Konkursowej podjęte na podstawie Regulaminu nie przysługuje odwołanie. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany podjętej decyzji w przypadku zmiany okoliczności lub powzięcia nowych informacji.

4.8 Laureatami Konkursu zostają Uczestnicy, których prace zostaną najwyżej ocenione przez Jury powołane przez Organizatora.

4.9 Fotografie ocenia się według następujących kryteriów:

4.9.1 Fotografia zgodna z tematem, bogata w szczegóły i kolorystykę, staranna, estetyczna, charakteryzująca się ciekawym pomysłem.

4.10 Informację o wygranej Laureat Konkursu otrzyma za pomocą wiadomości w serwisie Instagram, z konta, z którego została nadesłana Praca Konkursowa.

4.11 Laureat Konkursu musi potwierdzić termin przyjęcia nagrody, w terminie do 3 dni od dnia otrzymania wiadomości, o której mowa w pkt. 4.10.

4.12 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora na stronie https://www.sosnowieckie-koszykarki.pl, https://www.facebook.com/KoszykarkiSosnowiec/ i serwisie Instagram. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedostosowania się Uczestnika do postanowień Regulaminu, w szczególności za naruszenie postanowień pkt. 4.4 – 4.6 Regulaminu, oraz w wyniku odrzucenia Pracy Konkursowej.

4.13 Uczestnik publikując pracę Konkursową lub wyrażając zgodę na taką publikację, publikuje Pracę Konkursową na własne ryzyko i we własnym imieniu oraz ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich wynikające z zamieszczenia Pracy Konkursowej w serwisie Facebook lub na stronach internetowych wymienionych w pkt. 6.3, w szczególności za naruszenie praw autorskich. Uczestnik tym samym zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikających z faktu publikacji Pracy Konkursowej przez Organizatora.

5. Nagrody

5.1. Nagrodami w Konkursie są vouchery na dwudniowy pobyt w hotelu – 3 pierwsze miejsca

5.1.1. W skład Nagród w Konkursie wchodzą: Karnety na mecze MB Zagłębie Sosnowiec oraz bilety wstępu do atrakcji turystycznych.

5.2. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody lub na ekwiwalent pieniężny.

5.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady Nagród. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady tych nagród spoczywa na producencie nagród, lub sprzedawcy, od którego nagrody zostały nabyte przez Organizatora.

6. Prawa autorskie

6.1. Publikując Pracę Konkursową Uczestnik lub jego przedstawiciel ustawowy oświadcza, że posiada on do wykonanej pracy i zdjęcia pełne i nieograniczone prawa autorskie, jak również jest uprawniony do dysponowania wizerunkiem osoby bądź osób przedstawionych na zdjęciu, a także posiada zgodę tych osób na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz w materiałach podawanych do publicznej wiadomości w tym na portalach i serwisach internetowych.

6.2. Uczestnik bądź Opiekun prawny w imieniu Uczestnika Konkursu poprzez udział w Konkursie udziela jednocześnie nieodpłatnej licencji niewyłącznej do swojej Pracy Konkursowej na rzecz Organizatora (od chwili jej udostępnienia) bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wprowadzenia utworu do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, sieci wewnętrznych typu Intranet; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu; w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w tym również w ramach produktów elektronicznych, w ramach sieci multimedialnych, w tym sieci wewnętrznych jak i Internetu oraz w systemie on-line. Jednocześnie opiekun prawny w imieniu Uczestnika Konkursu wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabianie i adaptowanie całości lub fragmentów; wielokrotne publikowanie w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem (tegorocznej i każdej następnej edycji), a także na stronach internetowych Organizatora oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.

6.3. Przystępując do Konkursu Uczestnik bądź opiekun prawny w imieniu Uczestnika wyraża zgodę na opublikowanie jego Pracy Konkursowej przez Organizatora na stronie https://www.facebook.com/KoszykarkiSosnowiec, https://www.sosnowieckie-koszykarki.pl/ oraz w serwisie Instagram

6.3.1. Podpis pod Pracą Konkursową uwzględni imię oraz nick w serwisie Instagram Laureata Konkursu.

7. Wydawanie nagród

7.1. Nagroda zostanie dostarczona przez operatora pocztowego do Laureata Konkursu po wcześniejszym przekazaniu Organizatorowi danych adresowych przez Laureata bądź opiekuna prawnego Laureata.

7.2. Laureat Konkursu traci prawo do nagrody, która staje się własnością Organizatora w następujących przypadkach:

7.2.1. gdy Organizator nie otrzyma wiadomości zwrotnej od Laureata Konkursu, o której mowa w pkt. 4.10, w ciągu 3 dni roboczych od wysłania przez Organizatora informacji o wygranej w Konkursie,

7.2.2. w przypadku odmowy przyjęcia lub nieodebrania nagrody przez Laureata Konkursu,

7.3. W sytuacji, gdy Laureat Konkursu utraci prawo do nagrody w przypadkach, o których mowa w pkt 7.2, Organizator może przyznać tą nagrodę innemu Laureatowi Konkursu.

8. Inne postanowienia

8.1. Uczestnik bądź Opiekun prawny Uczestnika Konkursu przystępując do Konkursu oświadcza tym samym, że akceptuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.

8.2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

8.3. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie przez Organizatora Prac Konkursowych w jakikolwiek sposób, w szczególności w sposób wskazany w pkt. 6.2.

8.4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu, Organizator ma prawo wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu. Od decyzji Organizatora o wykluczeniu Uczestnika z Konkursu nie przysługuje odwołanie.

8.5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu bez podania przyczyny.

8.6. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 847 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284). 8.7. We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.

9. Przetwarzanie danych osobowych

9.1. Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuje się, że:

9.1.1. Tożsamość administratora i dane kontaktowe. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z udziałem w konkursie „Podróżujesz – kibicujesz” KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec, ul. Będzińska 14/7, 41-200 Sosnowiec

9.1.2. Kategorie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie danych:

9.1.2.1. Dane osobowe opiekuna prawnego Uczestnika konkursu: Imię i nazwisko, adres mailowy.

9.1.2.2. Dane osobowe Uczestnika konkursu: Imię i nazwisko, wiek oraz w przypadku dzieci w wieku szkolnym – klasę, do której uczęszcza, adres mailowy.

9.1.2.3. Dane osobowe Laureata Konkursu: Imię i nazwisko, wiek oraz w przypadku dzieci w wieku szkolnym – klasę, do której uczęszcza, adres mailowy oraz adres zamieszkania.

9.1.2.4. Dane osobowe opiekuna prawnego Laureata Konkursu: Imię i nazwisko, adres mailowy oraz adres zamieszkania

9.1.3. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania – Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu „Podróżujesz – Kibicujesz”. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO) tj. jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec.

9.1.4. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych. Dostęp do danych osobowych uzyskują upoważnieni pracownicy Administratora, w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być

przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w zakresie realizowanych przez niego obowiązków a także innym podmiotom np. Facebook, Instagram

9.1.5.1. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.

9.1.6 Okres przechowywania danych. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania tych danych czyli do dnia zakończenia Konkursu tj. do 15 listopada 2023.

9.1.7 Prawa podmiotów danych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, do ograniczania przetwarzania tych danych oraz prawo do żądania ich usunięcia po upływie okresu, o którym mowa powyżej.

9.1.8 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie. W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani do profilowania.

9.1.9 Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel: 22 531 03 00. 9.1.10 Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych. Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z udziałem w Konkursie „Podróżujesz – Kibicujesz”

ZAŁĄCZNIK NR 1 (Do wysłania za pomocą e-mail na adres sosnowiecka.koszykowka@gmail.com)

ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO WYSŁANA ELEKTRONICZNIE

1. Ja (imię i nazwisko) ……………………………………..wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z udziałem mojego dziecka w konkursie „Podróżujesz – Kibicujesz”.

2. Ja (imię i nazwisko) ………… wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka, klasa, wiek) ………………………………………………………………………………………………. w Konkursie „Podróżujesz – Kibicujesz oraz akceptuję Regulamin Konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu zgodnie z zasadami przetwarzania danych określonymi w regulaminie konkursu

3. Wyrażam zgodę na publikację pracy mojego dziecka w razie wygranej na stronie internetowej:
https://www.sosnowieckie-koszykarki.pl/ https://www.facebook.com/KoszykarkiSosnowiec oraz Instagramie zespołu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here